โครงการเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี2551

 0

 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม  นำชีวิตพอเพียง  ปี2551

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหัวข้อที่ต้องการ

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหัวข้อที่ต้องการ
 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม  นำชีวิตพอเพียง  ปี 2551
 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม  นำชีวิตพอเพียง  ปี 2551
 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน (powerpoint)
กฎระเบียบของการดำเนินการของนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ประสานงาน
คู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษา
วิธีการดำเนินการ

 

 
 

 0

 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม  นำชีวิตพอเพียง  ปี2550

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหัวข้อที่ต้องการ

 

 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม  นำชีวิตพอเพียง  ปี 2550

 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม  นำชีวิตพอเพียง  ปี 2550

 งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม

 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน (powerpoint)

กฎระเบียบของการดำเนินการของนักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ประสานงาน

คู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษา

วิธีการดำเนินการ

 

 

 

 

 
 
 

กองพัฒนานักศึกษา / Student Development Division
สถานที่ อาคาร1(อาคารทรงไทย) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 47000
  042-743854  โทรภายใน  445  ,  331   , 343
Website : http://sdd.snru.ac.th    e-mail: sdd@snru.ac.th

 

                  วันที่ : 29 ก.พ. 2551
ที่มา :
อ่าน : 637